Transparència

 

    Transparència

     

    En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es posen a disposició de la ciutadania els documents següents.

    • Acta assemblea  22/02/2021 (inclou la liquidació del pressupost 2020 i el pressupost i quotes aprovats per al 2021)

    Pla actuació 2021