Òrgans

 

  Òrgans de l'associació

  La Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya està constituïda formalment com a associació de municipis.  Els òrgans de govern que la regeixen són:

  • L'Assemblea General com a màxim òrgan de govern i on hi són representats tots els ens locals associats.
  • La Presidència, designada per l’Assemblea d’entre els alcaldes i alcaldesses dels municipis que en formen part.
  • La Vicepresidència, que substitueix per delegació les funcions del president de l’associació.
  • El Comitè Executiu format per la presidència i la Vicepresidència i un màxim de 6 vocals entre els seus membres.

  Per altra banda, els òrgans de gestió de l’associació, amb caràcter necessari, són:

  • La Gerència, a la qual li correspon l’exercici de les funcions de direcció i coordinació administrativa, així com les de suport a la Tresoreria per al control i fiscalització de la gestió econòmica, control pressupostari i de la comptabilitat, necessàries. 
  • La Secretaria assisteix a les reunions dels òrgans col·legiats amb veu i sense vot, i s'encarrega d'aixecar les actes de les reunions i dels acords adoptats, així com de la custodia de la documentació, de lliurar, quan escaigui, certificacions dels acords i també de portar els llibres de registre dels acords i resolucions adoptats pels òrgans de govern de l'associació.
  • La Tresoreria exerceix les tasques de control i fiscalització de la gestió econòmica, i de control pressupostari i de la comptabilitat. Aquesta tasca s’executa des de Terrassa.


  President: Jordi Ballart Pastor
  Vicepresident: Josep Forn i Cadafalch

  Tresorera:  Ramona Flix i Barrull
  Secretària:  Pepi Martínez i Font

  La Gerència: És exercida de forma col·legiada per personal tècnic designat d'entre els municipis que formen part de la XATIC: Terrassa, Manresa, Castelló d'Empúries, Granollers, Igualada i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.